Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBYTNÝ SOUBOR VÝSTAVNÍ  -  Dokumentace EIA

 

Vlastní dokumentace EIA je umístěna zde:  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA713

Připomínky je nutné zaslat na Magistrát hl.m.Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1, do 17.5.2012.

 Náměty pro připomínky k Dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí pro "Obytný soubor Výstavní". Uvedené připomínky můžete použít, doplňovat, modifikovat apod.:

 Náměty pro připomínky k Dokumentaci Obytný soubor Výstavní

 A. Obecně

Před rozborem jednotlivých částí oznámení a odborných studií je nutno konstatovat, že vypovídací schopnost aktuálních  údajů v oznámení je nízká vzhledem k tomu, že údaje většinou nebyly měřeny v dané lokalitě, ale pouze převzaty z dokumentace a přepočteny/dopravní, imisní, hluková/.  Zejména vypovídací schopnost údajů predikovaných k r.2015, 2020 je tím naprosto nedostatečná, protože navíc nezahrnuje aktuální záměry které zásadním způsobem ovlivňují environmentální dopady  na OSV .  Naprosto účelově a s marginálním výsledkem je posouzen vliv záměru na krajinný ráz, přičemž podle našeho názoru je negativní vliv na krajinný ráz a kvalitu života jedním ze zásadních negativních atributů záměru.

Jak uvádí Dokumentace, patří Háje k místům s druhou nejvyšší hustotou v ČR. Toto území je přelidněné, kapacita infrastruktury je nedostatečná. Díky OSV by vzrostla hustota obyvatel Hájů o dalších několik set, bez jakéhokoli řešení deficitů v oblasti kultury, zdravotnictví, sportu, předškolních zařízení…

Dokumentace naprosto neřeší dané deficity, záměr jimi přitom výrazně přispívá k radikálnímu zhoršení životních podmínek obyvatel.

 

V dokumentaci nejsou zohledněny kumulované vlivy dalších záměrů v katastru Háje a Chodov, které zásadním způsobem ovlivňují dotčenou oblast/výstavba v ul.Exnárova, sportovní komplex Milíčov, centrum Háje, Office park Roztyly, centrum Opatov, výstavba satelitních městeček na JV okraji Prahy, rozšiřování areálu METRANS, Vestecká spojka a její křižovatka s D1…/ . Je tak fatálně podhodnocena hluková a emisní situace v dané lokalitě.

 Vzhledem k tomu, že ulice Výstavní se stává jednou z páteřních dopravních komunikací V okraje Prahy a že stavební záměry na P11 se dají počítat na desítky , žádáme místo „salámové metody“ posuzování jednotlivých záměrů zpracování SEA na území Jižního Města

OSV je navíc umístěn do lokality, kde jsou vysoce překračovány hlukové limity a o vhodnosti bytové výstavby zde hovoří i fakt, že je zde navrženo jen 250bytů a dalších 260 bytů z důvodu nemožnosti splnění hygienických požadavků muselo být deklarováno jako ateliery.

Jiné varianty řešení než výstavba OSV jsou v Dokumentaci pouze vyjmenovány, aniž by byly dále rozpracovány a posouzeny klady a zápory variantních řešení. Považujeme variantní řešení, ať už se jedná o nulovou variantu, o variantu s výstavbou protihlukové zdi /valu/ a využití pozemku pro park, zařízení pro sport a rekreaci za mnohem prospěšnější pro tuto lokalitu. Rozpracování těchto variant v Dokumentaci  jsme přitom vyžadovali již v připomínkách ke zjišťovacímu řízení, tato podmínka nebyla splněna.

Jako naprosto nepravděpodobnou uvádí „Oznámení“  var.B – nulovou  variantu a to přestože možnost využití lokality k obytné zástavbě je vzhledem k jejímu zatížení negativními vlivy více než diskutabilní.

Záměr radikálně snižuje kvalitu života v dané lokalitě, požadujeme jeho zásadní přepracování  nebo „nulovou variantu“.

Záměr je v rozporu s dosud platnou urbanistickou koncepcí Jižního Města s výškovou i hmotovou rozvolněností od středu k okraji.

Záměr je ve zcela jednoznačném rozporu s územním plánem /viz stanovisko Odboru výstavby ÚMČ P11 ze dne 30.9.2009 /. Opačné stanovisko OÚR MHMP považujeme za pouze proklamativní,  jeho předchozí souhlas s navýšením koeficientu míry využití území z OB-E na OB-G za rozhodnutí nadměrně zatěžující danou lokalitu. Navýšení koeficientu míry využití území bylo provedeno nestandardně, podle stanoviska MMR dokonce v nesouladu se zákonem.

Další rozpor záměru s územním plánem vzniká nedodržením dominantní funkce bydlení, což byla podmínka ÚRM ve vyjádření k vyjímečně přípustné stavbě /viz stanovisko OV P11 ze dne 5.1.2012 v „Dokumentaci“/.  Záměr je v rozporu s funkcí OB v dané lokalitě.

Z důvodů rozporu záměru s územním plánem nemá tento v dané lokalitě opodstatnění, proto považujeme posuzování dokumentace za zbytečné. Žádáme přepracování Dokumentace na záměr, který je v souladu s ÚP. Rozpor s územním plánem přináší závažné dopady na ŽP, viz např. kap. „doprava“

Tzv.“Sportovní areál Nad přehradou“ se kterým se v Dokumentaci mnohokrát argumentuje byl již podruhé odeslán do EIA zejména z důvodů negativního dopadu na danou lokalitu, konkrétně vlivu na krajinný ráz. OSV zasahuje do krajinného rázu a urbánního kontextu /viz naše připomínky v kap. Krajinný ráz/

B. Hluk, ovzduší

V „Oznámení“ uváděný předpoklad nárůstu dopravy ze současného stavu  21000/1400  na 21600/1480 /bez započtení vlivu OSV/ v r.2015 považujeme proto za hluboce podhodnocený a protože z těchto údajů vychází  i studie o hluku, ovzduší a vlivu na okolí, považujeme i hodnoty v těchto studiích za irelevantní.

Záměr je řešen v rozporu s požadavky zák.258/2000Sb. o Ochraně veřejného zdraví, obytný objekt je umístěn do lokality kde jsou již v současné době překročeny limitní hodnoty pro hluk z dopravy.

  

Není objektivně posouzen přírůstek hluku a emisí vlivem výstavby tzv.sportovního areálu „Nad přehradou“. Tento soubor staveb šestipatrových budov je situován na druhou stranu ulice Výstavní přímo naproti OSV a vytváří tak mezi oběma komplexy budov tunel se špatným provětráváním ve kterém bude docházet k odrazům zvuku a tím ke zvýšení predikovaných hodnot exhalací a hluku

Údaje uvedené v dokumentaci považujeme za podhodnocené

 C. Doprava

Hlavním a zásadním nedostatkem „Oznámení“ v dopravní části je transponování  naměřených hodnot v současnosti na hodnoty r.2015 a 2020, aniž by do výpočtu byly zahrnuty záměry plánované v širším okolí lokality, nebo jsou příspěvky těchto záměrů podhodnoceny. Např. záměr přímo naproti OSV-tzv.“Sportovní areál Nad Přehradou“ min.1500 aut/denně, obchodní centrum Háje  8000 aut denně, Vodní svět  3000aut/denně, atd. Značná část dopravy do a z těchto zařízení bude ulicí Výstavní.

Intenzity dopravy jsou uváděny bez MHD, která tvoří podstatnou součást dopravní, imisní i hlukové zátěže

Křižovatka Výstavní – Exnárova je již dnes přetížená a odbočení, zejména ve špičkách, ve směru Háje je téměř vyloučenou. Další stovky aut ve špičce nebudou mít prakticky možnost na ul.Výstavní směrem do centra odbočit a budou proto hledat cestu přes obytnou zástavbu sídliště /ul.Štichova,Rašova…/ V ul.Exnárova existují další záměry výstavby bytových domů /s příspěvkem 1500 aut/denně/, které nejsou v dopravní studii zohledněny. Případné světelné řízení křižovatky by vedlo k silnému zhoršení hlukové a imisní situace a navíc k naprostému dopravnímu kolapsu ve špičkách.  Z dopravního hlediska je tedy záměr OSV naprosto nepřijatelný.

V kombinaci s dopravou vyústěnou z areálu „Nad Přehradou a s dalšími záměry v okolí dojde ve špičkách ke kolapsu dopravy na ul.Výstavní .

V záměru je 230 nebytových prostor pro  administrativu a nerušící služby. Odhadovat počet návštěvníků/zákazníků/ u těchto „nebytů“ je velmi obtížné, mohou se pohybovat až v desítkách denně, tzn.i několik tisíc pohybů denně, se všemi dopady na hluk, emise a dopravní napojení OSV.

Stejně tak počet parkovacích míst /208 pro 230 nebytových prostor/ je  značně poddimenzovaný. Pracovníci i návštěvníci těchto „nebytů“ tak budou parkovat v okolní zástavbě a přivodí tím kolaps parkování v širokém okolí OSV.

Rozpor záměru s ÚP má tak fatální dopad na masivní zhoršení atributů životního prostředí v lokalitě.

Jakýkoli vjezd do OSV ulicí Štichova považujeme za vyloučený, včetně tzv. provizorního vjezdu pro IZS.  Mechanickou zábranu lze jednoduše odstranit. Průjezdem ul.Štichova do OSV by došlo ke 100%-nímu nárůstu dopravy a s tím souvisejícího hluku a exhalací, což by převážilo deklarovaný kladný vliv OSV ke snížení hlukové zátěže.

Zastávka MHD na ul.Výstavní je naprostý nesmysl, komplikace dopravy, paralyzování kruhového objezdu Výstavní Opatovská, zvýšení hluku a emisí při rozjezdech MHD.

D.Krajinný ráz a urbanizmus

Studie posouzení vlivu na krajinný ráz je subjektivním názorem autora a nevypovídá o objektivních následcích výstavby OSV  na krajinný ráz, narušení kvality života současných obyvatel, likvidaci výhledů do plenéru v blízkém i vzdáleném okolí záměru, vnesení /díky OSV/ tzv. „pohledových monumentů“.

Vliv OSV nebyl objektivně posouzen, měřítko provedené vizualizace považujeme za zkreslené, panoramatické snímky zájmového území byly vybrány účelově a nevypovídají o stavu terénu ze všech pohledů.

Navržené výškové domy by se staly negativně dominatním prvkem. Do konceptu ustupujícího, rozvolněného sídliště, kde sedmipodlažní výškové domy přechází přes řadové domky do volné krajiny přírodního parku Botič-Milíčov je tato stavba bezprecedentním, brutálním a ničím neodůvodnitelným zásahem.

 

Požadujeme, aby byl záměr svou výškou i hmotou přizpůsoben koncepci ustupujícího města a patrovitost snížena na max. 7 pater, v souladu s Konceptem ÚPn HMP. Pokud se ovšem záměr vyrovná s hygienickými požadavky v oblasti hluku a imisí.

Požadujeme vypracování variantní „nulové varianty“ pouze s provedením hlukové ochrany stávající zástavby/zeď, zemní val/.

Požadujeme vypracování skutečně nezávislé studie vlivu OSV na krajinný ráz a pohodu obyvatel. Výstavba OSV by byla brutálním zásahem sousedícímu přírodnímu parku Botič-Milíčov.

 Založení stavby až 9m pod úroveň terénu může narušit hydrogeologické poměry v okolí záměru s možností dopadů na stávající zástavbu. Již dnes dochází ve sklepích domů v ul. Štichova k sesedání podloží vlivem snížení stavu spodní vody. Je reálné nebezpečí, že výstavba OSV tento proces zintenzivní.

 E. fauna, flora

Provést detailní průzkum fauny se zaměřením na vyhledání hnízd ohroženého mravence /Formica truncorum/. Na lokalitě se vyskytuje ohrožený druh Ještěrka obecná!

Nesouhlas s kácením lip – žádná příjezdová komunikace z ul.Štichova

Ruderální louka se stromy a keři na místě záměru tvoří ideální přechod z rozvolněné sídlištní zástavby do přírodního parku. Navíc plní další funkce – izolační zeleně, hnízdiště ptáků, rekreační plochu… /viz nulová varianta/.

 

NOVINKY  k  5.6.2011:

 

Závěr zjišťovacího řízení záměru:

Sportovní areál - Nad Přehradou

Na základě posouzení předložené dokumentace rozhodlo dne 31.5.2011 Ministerstvo životního prostředí, že výše uvedený záměr má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na ŽP /EIA/.

MŽP požaduje  detailní posouzení záměru zejména z hlediska hlukové zátěže,vlivu na ovzduší a veřejné zdraví, ochranu přírodního parku Hostivař - Záběhlice, dopravy a souladu s územním plánem.

Odkaz na stanovisko MŽP:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=OV1116

Klasický je přístup MČ P11 k tomuto záměru. Ta usnesením Rady MČ vydala v lednu 2010 souhlas s umístěným vyjímečně přípustné stavby, a tak umožnila tento naddimenzovaný záměr na dané území navrhnout. Následně se svými připomínkami zúčastnila Zjišťovacího řízení, kde konstatuje, že "míra využití území je na hranici únosnosti". Posouzení podle EIA však nepožaduje a ponechává jej na vůli MŽP.

Ochrana území okrajů Hájů před megalomanskými záměry developerů je tak zcela v rukou nás obyvatel. Po oddálení záměru "Obytný soubor Výstavní" se podařilo díky všem, kteří spolupracovali na vypracování připomínek něco podobného i u záměru "Nad Přehradou". Nepolevujme prosím v našem úsilí, MČ P11 chystá souhlas s dalšími záměry v oblasti Hájů. ODS a pan starosta Mlejnský neplní své předvolební sliby, že nepřipustí zástavbu, která by zhoršila životní podmínky obyvatel JM.

Sledujte nadále tyto stránky, zabraňme společně megalomanským projektům na Hájích i na celém JM

 

 

 

AKTUALITY k  19.3.2011

Dne 16.3.2011 oznámilo MŽP zahájení tzv.Zjišťovacího řízení vlivu na životní prostředí pro záměr - Sportovní areál "Nad přehradou". Tzv.sportovní areál představuje v tomto záměru 11ti patrový hotel a několik šestipatrových domů se sportovní a zábavní náplní, restauracemi apod. Areál je situován na druhou stranu ulice Výstavní přímo proti plánovanému bytovému souboru Central Group. Realizací ať už jednoho nebo obou ze záměrů by se východní část Hájů stala frekventovaným centrem Jižního Města se všemi dopady z toho plynoucími.

Tento záměr opět umožnila Rada MČ P11 pod vedením starosty Mlejnského svým souhlasným stanoviskem s vyjímečně přípustným využitím tohoto území, které je mj. součástí přírodního parku. 

 

Pokud nesouhlasíte s tímto záměrem, napište na MŽP své negativní připomínky k tomuto záměru. Veškeré informace a detailní popis záměru najdete na tomto odkaze:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=OV1116

Po otevření stránky klikněte na oranžový řádek - OV1116-oznameni.pdf, objeví se Vám dokumentace tohoto záměru, včetně obrázků

adresa na MŽP je součástí informace po rozkliknutí oranžového řádku s nápisem OV1116- infOznam.doc.

Své dotazy směřujte na : koumak@seznam.cz

NENECHME SI DONEKONEČNA ZHORŠOVAT NAŠE 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY  K  20.11.2010

Nejprve k povolební situaci na Praze 11. Ze všech druhů možných koalic na P11 vznikla stejně jako na Magistrátu účelová, mocenská koalice ČSSD-ODS, doplněná o dva členy PP, za tiché podpory KSČM.

Hned na prvním jednání Zastupitelstva byly koalicí zamítnuty návrhy na zařazení bodů k projednání dalšího osudu megalomanských záměrů, vč. Obytného souboru Výstavní. Jak ODS, tak ČSSD tak hned na začátku svého vládnutí začaly porušovat své předvolební sliby.

Dalším bezprecedentním porušením demokratických zásad je jmenování členů komisí Rady MČ P11. Z cca 100 členů těchto komisí není jediný z HPP11 ani z TOP09, tedy stran, které drží 40% mandátů v Zastupitelstvu. Komise jsou tvořeny z členů koaličních stran a spřízněných osob.

 

Novinky v řízeních kolem "Obytného souboru Výstavní"

Proběhlo "Řízení o kácení" k němuž jsme podali připomínky a námitky. Zejména jsme namítali, že probíhá řízení pro stavbu, která byla odmítnuta ve Zjišťovacím řízení EIA a tudíž je pravděpodobné, že v předložené variantě nevznikne. Jakékoli řízení o kácení v této lokalitě je tedy naprosto předčasné, dokud nebude předložený "životaschopný" záměr. Připomínky posuzuje Magistrát HMP, o výsledcích zde budou informace.

Jen pro úplnost, i kladné vyjádření v "Řízení o kácení" neznamená, že by se okamžitě kácelo. Povolení nabývá /podle vyjádření OŽP P11/ platnosti teprve po vydání stavebního povolení.

 

 

 

AKTUALITY  K  6.9.2010:

 

OOP Magistrátu hl.m.Prahy vydal dne 3.9.2010 závěr zjišťovacího řízení v němž konstatuje, že záměr "Obytný soubor Výstavní" bude posuzován podle zák.100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Konstatuje, že "V rámci jednotlivých vyjádření byly uplatněny připomínky, které poukazují na nedostatečnost provedených hodnocení a na nutnost posouzení širších souvislostí ". 

 

Úplná dokumentace je na: 

tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp                                                        

 

 

 

AKTUALITY   K    29.8.2010

 

Central Group zažádal o povolení kácení dřevin na zelené ploše mezi ulicemi Výstavní – Exnárova – Otická – Štichova, na ploše plánované výstavby obytného souboru Výstavní s 500-ti byty ve 14,16 a 18-ti patrových domech.
  Jako první krok k naplnění této žádosti zahájil odbor ŽP MČ P11 správní řízení v jehož rámci proběhne

 

                               dne 31.8.2010 v 11hod

 

tzv.místní ohledání. Sraz účastníků je na rohu ulic Štichova a Otická.

Přijďte i Vy vyjádřit svůj názor na kácení a záměr výstavby v této lokalitě. Nenechme si devastovat životní prostředí v okolí našeho bydliště.

 

Za Občanské sdružení Za hezké Háje:

Ing.Ladislav Kos, kandidát „Hnutí za Prahu 11“

-      do zastupitelstva MČ Praha11 /č.5/

-      hl.m.Prahy /č.2/

 

 

Komunální volby budou referendem o budoucnosti Prahy, Jižního Města i této lokality

 

________________________________________________________________________

 

Do dnešního dne nebylo rozhodnuto v tzv.Zjišťovacím řízení k posouzení vlivu stavby na životní prostředí a to přesto, že od doby ukončení přijímání připomínek uběhly již téměř tři měsíce. O výsledcích řízení bude informace na tomto místě jakmile bude vydáno.

 

kontaktní email:  zahezkehaje@gmail.com

 

 

27.4.2010 -  do fotogalerie dodáno stanovisko Stavebního odboru P11 o nesouladu stavby s územním plánem a souhlasné stanovisko odboru územního plánu Magistrátu o souladu s ÚP.

 

 

POSÍLEJTE NESOUHLASNÉ PŘIPOMÍNKY NA OOP Magistrátu HMP

 

AKTUÁLNĚ

Dne 14.4.2010 bylo vyhlášeno tzv. zjišťovací řízení k posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Znamená to, že pokud se v tomto řízení nenajde konflikt stavby s působením vlivu na ŽP, bude příprava záměru pokračovat územním řízením. Pokud se konflikt najde, bude vyhlášena tzv. EIA - posouzení vlivu stavby na ŽP.

 

Každý ve svém zájmu si proto níže uvedenou studii prostudujte a napište za svoji osobu nebo SVJ připomínky na Magistrát hl.m.Prahy, odbor ochrany přírody, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

 

Studii najdete na : http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA713

 

Případné dotazy pište na : zahezkehaje@gmail.com

 

 

ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  "Za hezké Háje"

 

V březnu t.r. bylo založeno OS "Za hezké Háje" které si klade za hlavní cíl ochranu životního prostředí na JM a zejména v oblasti Hájů. K tomu patří samosřejmě nesouhlas s "šílenými projekty" které jsou v této oblasti MČ P11 podporovány. OS Vás o nich bude na těchto stránkách informovat a bude navrhovat kroky jak se jim společně s Vámi budeme snažit radnici zabránit v jejich realizaci.

 

 

 

 

 

Obdržel jsem odpověď p. starosty Mgr.Mlejnského na můj dotaz na Zastupitelstvu MČ, proč Rada MČ souhlasila s navýšením:

 

"Vyšší intenzita zástavby ve městech má svoji logiku. Na menším prostoru se postaví více podlažních ploch bytů, obchodů či služeb. Pokud nechceme, aby za několik desítek let Praha začínala s jemnou nadsázkou například u Prachatic a končila u Turnova, měli bychom se vydat cestou vyšší míry využití území.

 

Nelze Prahu nadále stavět jako velkou a neohraničenou vesnici, ale jako opravdové kompaktní město. Přírodě i sobě nejvíce posloužíme tím, že konečně přestaneme zastavovat volnou krajinu za hranicemi města a zvýšíme intenzitu zástavby v městských uskupeních"

 

S pozdravem Mgr. Dalibor Mlejnský, starosta Prahy 11

 

 

Správce stránek komentuje tuto odpověď:

 

Konečně tedy známe vizi Radnice jak hodlá JM rozvíjet - jako opravdové KOMPAKTNÍ město. Ukázkou budiž jak záměr "Obytný soubor Háje", tak záměry na drastickou zástavbu okolí metra Roztyly nebo okolí metra Háje pod pláštíkem rekonstrukce pochozí zony...

 

Právě bezhlavé zahušťování města a likvidace zeleně nutí jejich obyvatele uvažovat o vystěhování z města do jeho okolí. Dalším "betonováním" města pane starosto přírodě určitě nepomáháte, ale naopak - škodíte ji.

 

Ing.Ladislav Kos

 

 

 _______________________________________________________________________

Dne 29.9.09 proběhla debata osmi občanů z ulice Štichova ze členy Výboru pro územní rozvoj a s Ing.Kábrtem /ved.odb.územního rozvoje ÚMČ P11/.

 

Vyjádřili jsme svůj nesouhlas s navýšením koeficientu z hodnoty E na G, umožňující majiteli pozemku fy Central Group navýšit hustotu zástavby.

 

Dále jsme se na výbor obrátili s otázkou proč souhlasil s navýšením a jaký přínos bude mít jeho rozhodnutí pro občany JM.

 

Odpověď na první otázku zněla: "Výbor došel k názoru, že nemá důvod navýšení neodsouhlasit" /přičemž k negativnímu stanovisku stavebního úřadu P11, které hovoří o tom že již původní koeficient E je nad možnosti tohoto území výbor vůbec nepřihlížel/. Na druhou otázku jsme odpověď nedostali.

 

SLEDUJTE DALŠÍ VÝVOJ A  POKUSTE SE I  VY AKTIVNE VSTOUPIT DO TÉTO KAUZY,  KTERÁ JE OBRAZEM TOHO JAK MČ NASLOUCHÁ HLASUM OBČANU.

 

NAPIŠTE DO RUBRIKY DISKUZE VÁŠ NÁZOR NA TUTO KAUZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________

Dne 22.7. schválil Magistrát úpravu územního plánu - navýšení koeficientů z E na G. Pro své rozhodnutí vycházel ze stanovisek těchto odborných útvarů a stanovisek MČ:

Útvar rozvoje města - souhlasné stanovisko bez připomínek

MČ Praha 11 - souhlasné stanovisko s kosmetickými připomínkami

Odbor ochrany prostředí MHMP - souhlasné stanovisko s připomínkami, že v následných řízeních /EIA,územní řízení/ bude záměr velmi důkladně posuzovat z hlediska zásahu stavby do krajinného rázu, především z důvodu zásahu záměrudo území přírodních parků Botič-Milíčov a Hostivař- Záběhlice

Odbor výstavby MČ P11 - nesouhlasné stanovisko. Považuje navržené řešení za nevhodné a nad možnosti daného území.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fy Central Gruop/CG/ předložila na Stavební úřad P11 záměr na výstavbu "megadomu" na ploše mezi ulicemi Výstavní, Otická,Štichova a Exnárova. Věžové domy o 18-ti,16-ti a 14-ti patrech jsou propojeny další až 8-mi patrovou zástavbou. Záměr zároveň slouží jako žádost o navýšení tzv.kodu míry využití území z kodu E na kod G.  Pokud by žádost nebyla odsouhlasena, musel by být "megadům" o mnoho pater nižší. Vizualizaci záměru naleznete v rubrice "Fotogalerie". V této složce jsou rovněž k nahlédnutí všechny níže zmiňované dokumenty a stanoviska.

 

Stavební úřad P11 zaslal žádost CG s negativním stanoviskem !! na Magistrát hl.m.Prahy Odbor územního plánu /OUP/, který je ze zákona kompetentní k posouzení žádosti o změnu využití území.

 

OUP Magistrátu si vyžádal stanoviska MČ P11, Útvaru rozvoje města /URM/ a OŽP MHMP. Protože všechna stanoviska byla kladná, OUP Magistrátu navýšení využití území  SCHVÁLIL !!!

 

Rozhodující v celém posuzování je stanovisko MČ P11. Rada MČ svým usnesením 0251/8/R/2009 souhlasila se změnou míry využití území, i a tím otevřela dveře CG postavit předmětný "megadům" v maximálním rozssahu. Odborný podklad k souhlasnému stanovisku Rady MČ vypracoval OÚR MČ P11 /Ing.Kábrt, Ing.Fišarová/.  Změnu rovněž odsouhlasil Výbor pro územní rozvoj P11.  Striktně negativní stanovisko Stavebního úřadu P11 nevzala RMČ na zřetel.

 

 Co se politického přístupu k této změně týče, není rozdílu mezi ČSSD a ODS, obě strany uzavřely na P11 koalici, ve všech orgánech mají obě své zástupce a o změně hlasovaly shodně.

 

Uvedený záměr a souhlas RMČ P11 vzbudil nesouhlas u občanů žijících v dané lokalitě. Proto předsedové osmi samospráv SVJ v ulici Štichova a majitelé rodinných domků /celkem cca 600 bytů/ požádali dopisem  RMČ o revokaci jejího souhlasu s daným záměrem. Dopis je ve složce "Dokumenty". Požadavku na revokaci usnesení nebylo RMČ vyhověno. Stejně tak nebylo zodpovězeno na dotaz na Zastupitelstvu na otázku: "Co přinese tato stavba JM a jeho občanům"?

 

Své reakce a komentáře můžete přidat ve složce "Komentáře..."